Salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved køb af produkter og konsulentydelser hos Infowise Services ApS – herefter benævnt Infowise. 

Disse vilkår gælder medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 

 

1. Generelt

Hvis intet andet udtrykkeligt er aftalt parterne i mellem, er disse betingelser gældende for alle tilbud, ordrer, salg og leverancer. 

 

2. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

Alene skriftlige tilbud anses for bindende for Infowise. Et skriftligt tilbud anses for bortfaldet, hvis det ikke accepteres inden 14 dage fra tilbudsdatoen, med mindre anden tidsfrist er opgivet. En ordre anses først for bindende for Infowise, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse. Medmindre kunden protesterer straks, udgør indholdet af aftalen det, der står i tilbuddet. Det gælder dog ikke, hvis der er fejl i tilbuddet, som kunden har eller burde have opdaget, fx en trykfejl i købesummen eller produktnavne. 

 

3. Kontakt og fejlmelding til Infowise

 • Normal arbejdstid hos Infowise er: 07:30-16.00 (mandag-torsdag), 07:30-15.30 (fredag)
 • Hovedkontaktpunkt til Infowise er på telefonnummer: +45 4080 7040
 • Supportmail: support@infowise.dk 


Kontakt eller fejlmelding inden for normal arbejdstid foregår ved telefonisk kontakt på ovenstående telefonnummer eller via supportmail, disse vil blive håndteret så hurtig som muligt. 

Fejlmelding uden for normal arbejdstid, foregår udelukkende ved telefonisk kontakt på ovenstående telefonnummer.  

Ved rekvirering af support uden for normal arbejdstid gælder følgende retningslinjer:  

 • Kunder med 24/7/365-beredskabsaftale, pålægges ikke opstartsgebyr.
 • Kunder uden 24/7/365-beredskabsaftale, pålægges et opstartsgebyr.
 • Kunden skal lægge en besked på telefonsvarer indeholdende firmanavn og telefonnummer.
 • Herefter vil den vagthavende tekniker ringe tilbage hurtigst mulig. 


4. Priser

Alle priser er eksklusive moms og andre former for skatter og afgifter. Pris- og kursændringer kan medføre ændringer i den aftalte pris. Forøges omkostninger for varen grundet kundens forhold, vil dette blive lagt på varens pris.  

Infowise fakturerer konsulentarbejde til en fast timepris, som er defineret ud fra følgende retningslinjer: 
Den normale timepris er gældende i tidsrummet hverdage fra 07.30-18.00. Timer afholdt uden for dette tidsrum afregnes med 2 x timepris.  

 • Kørsel afregnes med en timepris på kr. 625,- og øvrige transportomkostninger, herunder broafgifter faktureres særskilt. 
 • Konsulentarbejde og kørselstid har en minimum-debiteringsenhed på 30 minutter, hotline har en minimum-debiteringsenhed på 15 minutter.
 • Kunder uden 24/7-beredskab, der kontakter Infowise uden for normal arbejdstid, og som ønsker at rekvirere support, pålægges et opstartsgebyr på kr. 5.000 ekskl. Moms. 


Transportomkostninger er som udgangspunkt ikke indeholdt i aftaler og tilbud, med mindre det skriftligt fremgår. 

Infowise forbeholder sig ret til med 3 måneders varsel at ændre på timesats og prisstruktur. Ved levering af ydelser på kontrakt, er Infowise berettiget til at foretage prisændringer årligt, med et forudgående varsel til kunde på 3 måneder, før udløb af kalenderåret. Evt. prisstigninger på 3-parts produkter som Infowise fakturerer videre til kunden, som f.eks. Microsoft, vil ligeledes medføre prisstigning for kunden samtidig og uden et forudgående varsel.  


5. Betalingsbetingelser og varighed

Alt salg er netto kontant, medmindre andet er skriftligt aftalt partnerne imellem. Enhver betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato. Hvis betalingsfristen overskrides, har Infowise ret til at påskrive morarenter af det forfaldne beløb, samt opkræve et rykkergebyr. Rentetilskrivningen er p.t. 2 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Rykkergebyr for 1. rykker er p.t. kr. 100,-. 

Kunden har ikke ret til at tilbageholde betaling eller til at foretage modregning. Udebliver betalingen i mere end 30 dage fra forfaldsdatoen, kan Infowise ophæve aftalen og kræve det leverede tilbage. Infowise kan forlange et beløb til dækning af sine udgifter.  

Kunden betaler samtlige transportomkostninger ved levering af produktet til kundens adresse, herunder forsikring. Eventuelle udlæg samt udgifter til rejser, broafgifter og ophold betales særskilt. 

Som udgangspunkt, og hvis ikke andet aftales, vil større leverancer faktureres efter følgende retningslinjer:  

 1. En tredjedel af den samlede kontraktsum betales ved underskrift.
 2. En tredjedel af den samlede kontraktsum betales ved leverancestart (fx. når hardware er leveret).
 3. En tredjedel af den samlede kontraktsum betales ved kundens godkendelse af leverancen. 


Som udgangspunkt, og hvis andet ikke aftales, vil løbende driftsaftaler faktureres kvartalsvis forud. Almindeligt konsulentarbejde kan faktureres løbende efter udført arbejde, men vil typisk blive faktureret i slutningen af måneden. 

Som udgangspunkt, og hvis andet ikke aftales, vil løbende driftsaftaler være bindende i 12 måneder, hvorefter den kan opsiges med 3 måneders forudgående skriftligt varsel til udløb af et kvartal. Kunden kan dog skriftligt opsige driftsaftalen, hvis Infowise misligholder sine forpligtelser væsentligt (se yderligere beskrivelse under afsnittet ”Opsigelse af kontrakt”). Ved forsinket eller manglende betaling af en driftsaftale, er Infowise efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve driftsaftalen med øjeblikkelig virkning. Infowise er tillige berettiget til at undlade servicering i henhold til driftsaftalen, indtil betaling er foretaget. 

 

6. Kundens forpligtelser

Ved udstyr der er placeret på kundens adresse, påhviler der kunden at give Infowise uhindret adgang til det udstyr, der skal serviceres, og sørge for at udstyret til enhver tid befinder sig i et miljø, som opfylder de for udstyret gældende krav.  
Kunden betaler særskilt for følgende ydelser:  

 • Afhjælpning af fejl og mangler der skyldes ændringer i udstyr og programmel, der ikke er udført af eller i samarbejde med Infowise.
 • Afhjælpning af fejl og mangler der skyldes fejl eller forsømmelser fra kundens side, så som fejlbetjening, unormal brug eller tilsidesættelse af krav til driftsmiljø.
 • Afhjælpning af fejl og mangler der skyldes cyberangreb, virusinficering eller andre kriminelle handlinger foretaget på eller imod kundens installation.    
 • Hændelige begivenheder så som hærværk, indbrud, vandskader, lynnedslag, inducerede overspænding samt ændringer i strømforsyning eller lign. 
 • Udskiftning af forbrugsmaterialer. 
  Afhjælpning af fejl på udstyr og programmel der ikke er omfattet af driftsaftalen.
 • Udskiftning af udstyr som ikke er dækket af producentgaranti eller anden hardwareservice.
 • Bistand fra 3. part i forbindelse med installation af udstyr eller systemer, som ikke indgår i  leverancen fra Infowise.
 • Opdatering eller udskiftning af software og udstyr/drivere som ikke er kompatibel med den leverede operativsystemversion, samt tidsforbrug til håndtering af dette område. 

 

7. Leveringsbetingelser, forsinkelse m.v.

Enhver leveringstid er estimeret efter bedste skøn, og Infowise fraskriver sig ansvar for forsinket levering. Ønsker kunden leveringstiden udskudt, kan dette kun ske efter forudgående aftale med Infowise. Fragt af varer sker for kundens regning og risiko.  

 

8. Force majeure

Infowise er ansvarsfri i tilfælde af force majeure. Hertil regnes også strejke på virksomheden, manglende energiforsyning, manglende levering fra underleverandører samt cyberangreb.  

 

9. Reklamation

Hvis et produkt er udgået eller ikke længere kan leveres, vil et tilsvarende eller bedre produkt blive leveret. Kunden er forpligtet til ved levering at kontrollere det leverede, og hvis varen lider af en mangel, skal kunden på skrift reklamere omgående. Mangelkrav skal være gjort gældende inden for en frist på 14 dage fra leveringstidspunktet. Efter udløbet af denne reklamationsfrist er eventuelle mangelindsigelser bortfaldet.  
Ved afhjælpning af evt. fabrikationsfejl, er det fabrikanten, og/eller distributøren, af den enkelte enheds garantibestemmelser og regler der er gældende.  
Ved fejl på lagringsenheder så som diske, backup bånd eller lignende, omfatter garantien kun fysiske enheder, og ikke de data der ligger på enheden. Reetablering af data kan efter aftale udføres, på kundens foranledning og regning. 
Softwareprodukter er ikke omfattet af de nævnte betingelser, idet softwareleverandørens licensaftaler vil være gældende i disse tilfælde.  

 

10. Ansvarsfraskrivelse

Infowise er ikke ansvarlig for, at den leverede vare er en tilstrækkelig og/eller passende løsning for kunden, hvis kunden har givet utilstrækkelige eller upræcise oplysninger vedrørende sine krav og behov.  
Infowise påtager sig ikke ansvar for mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, dårlig vedligeholdelse, forkert elforsyning, hændelige begivenheder, almindeligt slid og ælde eller andre lignende forhold.  
Infowise er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data, indirekte tab eller følgeskader samt inkompatibilitet i forhold til software leveret af andre end Infowise. Ligeledes fraskriver Infowise sig ansvar for fejl ved software udviklet af tredjemand, solgt gennem Infowise. Hvis data tabes, beskadiges eller forurenes på grund af uagtsomhed fra Infowise´s side, skal Infowise dog vederlagsfrit bistå i rimeligt omfang ved gendannelse af sådanne data, på grundlag af senest foreliggende backup. 
Infowise er ikke ansvarlig for ethvert tab der skyldes cyberangreb, virusinfektion eller andre kriminelle handlinger udført på eller imod kundens installation.  

 

11. Reparation og udbedring af mangler

En mangelfuld vare kan returneres til Infowise til udbedring. Ved større installationer kan det være påkrævet, at reparation sker hos kunden. Hvis Infowise tilkaldes i reklamationssager, hvor mangler ikke skyldes Infowise´s forhold, faktureres kunden efter gældende timesatser. Dette gælder også, hvor producentens garanti- eller reklamationsret dækker reparation eller udskiftning. 

 

12. Kundens annullering af ordren

Annullering kan kun ske efter skriftligt samtykke fra Infowise og mod økonomisk kompensation. Kompensationen betales kun hvis Infowise kan dokumentere et tab eller udgift i forbindelse med annulleringen af ordren. 

 

13. Ejendoms- og ophavsret

Nærværende materiale er Infowise´s ejendom og må ikke uden samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Infowise beholder ejendomsretten til enhver vare, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.  

Ved specialfremstillet software, hvor Infowise står som udvikler/leverandør af løsning, erhverver kunden alene en brugsret til det leverede standardsoftware og tilrettede software, og til de i aftalen angivne antal brugere. Infowise bevarer således enhver rettighed til det leverede herunder ejendoms- og ophavsretten til software, dokumentation og lignende. Ændringer i software, dokumentation og lignende, videreoverdragelse eller kopiering heraf (bortset fra sikkerhedskopiering), er ikke tilladt. 

For standardsoftware gælder desuden softwareleverandørens licensaftaler. 

 

14. Lovvalg og værneting/voldgift

Enhver tvist mellem Infowise og kunden skal afgøres efter dansk ret.  
Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret og ved voldgift, eller de almindelige domstole efter Infowise´s valg. Vælger Infowise de almindelige domstole, skal tvisten afgøres ved Infowise´s værneting. Vælges voldgift, skal tvisten afgøres efter “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Det er kundens ansvar at overholde dansk lovgivning i forbindelse med kørende services som placeres hos Infowise. 

 

15. Fravigelse

Ved salg på købe- eller leasingkontrakt gælder tillige denne kontrakts bestemmelser. Salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved skriftlig aftale parterne imellem. 

 

16. Rettigheder

Alt udstyr stillet til rådighed af Infowise til kunden tilhører Infowise. Kunde har ved indgåelse af en kontrakt opnået brugsret til det leverede i overensstemmelse med betingelserne i kontrakten, herunder til evt. udleverede softwareprodukter. Kunde er ikke berettiget til at overgive, kopiere eller på anden vis overlade det udleverede udstyr eller softwareprodukter til tredjepart. Ved kontraktens ophør returneres alt udleveret udstyr, softwareprodukter m.v. til Infowise, og evt. lejet software afinstalleres. 

 

17. Tavshedspligt

Infowise, kunden og deres personale har tavshedspligt omkring ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos den anden part eller hos tredjemand, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet, eller bliver dem foreskrevet af den anden part. Tavshedspligten indeholder bl.a. krav om beskyttelse af tredjemands rettigheder med hensyn til udvikling, kildekode eller andre funktioner/metoder. Tavshedspligten vedvarer efter en kontrakts eventuelle ophør. 

 

18. Kommunikationslinje

Hvis kommunikationslinjer er nødvendige for afvikling af Infowise´s ydelser, er kunden forpligtet til at opretholde tilstrækkelige og stabile kommunikationslinjer mellem kundens lokationer og Infowise, for at sikre optimal afvikling af systemerne. Infowise rådgiver gerne kunden i disse henseender. 

 

19. Opsigelse af kontrakt

Hver af parterne har ret til at ophæve en kontrakt ved den anden parts væsentlige misligholdelse af denne. Ophævelse kan først ske 30 arbejdsdage efter at en part har afgivet skriftligt påkrav om afhjælpning af den væsentlige misligholdelse, og misligholdelsen ikke inden for nævnte frist er afhjulpet. Ved væsentlig misligholdelse forstås en parts konkurs samt en parts væsentlige misligholdelse af sine kontraktlige forpligtelser i henhold til aftalen. Misligholdelse gælder ikke for betalingsstandsning i forsøg på rekonstruktion af Infowise´s selskab, forudsat at Infowise´s ydelser og services i henhold til kundens forhold i nærværende kontrakt fortsætter uændret. 
Kunde kan på intet tidspunkt kræve en saldo i egen favør udbetalt.  
Hvis en kontrakt ophæves som følge af Infowise´s misligholdelse, er kunden berettiget til omgående at få udleveret alt materiale, som kunde ejer. Ved en kontrakts udløb er Infowise berettiget til at frakoble det omfattede udstyr samt at slette alle backupdata (inklusive backuphistorik) relateret til de i kontrakten beskrevne ydelser. 
Infowise udleverer kun kundens egne data, og ikke images eller spejl af servere, da disse indeholder licensnøgler, serviceapplikationer og opsætninger, der tilhører Infowise.  
Hvis kunden ønsker bistand til overførsel af egne data, afregnes dette jævnfør Infowise´s til enhver tid gældende timepriser. 

Kontakt os for en uforpligtende snak